Artikel 1 – De maatschap

DeHaan Szirmai DeHaan Advocaten (verder: ‘HSH Advocaten’) is een naar Nederlands recht opgerichte maatschap. HSH Advocaten heeft als doel de advocatenpraktijk uit te oefenen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan HSH Advocaten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht.

Artikel 2 – Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden gelden ten behoeve van eenieder werkzaam bij HSH Advocaten (als vennoot of in dienstverband), iedere (rechts-)persoon die door HSH Advocaten wordt ingeschakeld en ieder voor wiens handelen of nalaten HSH Advocaten aansprakelijk is of kan zijn. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 – Opdracht

Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door HSH Advocaten. Dit geldt ook, indien het de uitdrukkelijke, dan wel stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Tenzij met de opdrachtgever is afgesproken dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is HSH Advocaten vrij om te bepalen welke van haar advocaten bij de uitvoering van de opdracht (zullen) worden ingeschakeld. HSH Advocaten is te allen tijde gerechtigd meerdere medewerkers en/of derden bij het uitvoeren van de opdracht in te schakelen en de door die medewerkers en/of derden verrichte werkzaamheden en/of gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

HSH Advocaten is te allen tijde gerechtigd om een opdracht te beëindigen.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van HSH Advocaten uit welken hoofde dan ook is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering maximaal wordt gedekt en uitbetaald. HSH Advocaten is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden, behoudens in geval van opzet of grove schuld.
Alle aanspraken van de opdrachtgever komen te vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij HSH Advocaten, binnen 365 dagen nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop de aanspraken worden gebaseerd.
De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. Behoudens in de uitvoering van de aan HSH Advocaten verstrekte opdracht, zijn geen van de aan HSH Advocaten verbonden partners aansprakelijk voor door een medewerker van HSH Advocaten veroorzaakte schade. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt hierbij dan ook uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5 – Declaraties, bewijs

De administratie en de urenverantwoording van HSH Advocaten gelden als volledig bewijs met betrekking tot de door haar verrichte werkzaamheden en opgestelde declaraties, behoudens door opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

Artikel 6 - Verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever vrijwaart HSH Advocaten en haar hulppersonen tegen alle aanspraken van derden en de door HSH Advocaten in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen redelijke kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door HSH Advocaten voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Betaling van declaraties van HSH Advocaten dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente, als bedoeld in artikel 6:119a BW, alsmede voor alle door HSH Advocaten in verband met de invordering gemaakte kosten. Alle (buiten-) gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% van het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

HSH Advocaten en Stichting Beheer Derdengelden De Haan Szirmai De Haan Advocaten zijn gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan HSH Advocaten verschuldigd is.

Indien sprake is van een gezamenlijk gegeven opdracht, dan zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag.

HSH Advocaten is bevoegd om gedurende de periode waarin opdrachtgever een factuur zonder geldige reden onbetaald laat, de werkzaamheden ingevolge deze opdracht op te schorten tot de volledige ontvangst van de openstaande factuur. HSH advocaten is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van haar werkzaamheden.

Artikel 7 – klachten- en geschillenregeling

Op de rechtsverhouding tussen HSH Advocaten en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Op klachten over het functioneren van advocaten werkzaam bij HSH Advocaten is de interne klachtenregeling van toepassing zoals vermeld op de website van HSH Advocaten. Indien de klacht niet op grond van deze klachtenregeling kan worden afgedaan, is indien de klacht ziet op schending van de Gedragsregels de Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Noord-Nederland bevoegd hiervan verder kennis te nemen.

Alle overige (niet-tuchtrechtelijke) geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, tenzij het geschil aan de Geschillencommissie Advocatuur is voorgelegd. Zie voor de interne klachtregeling alsmede de externe geschillenregeling de website:

</a href=”https://www.hsh-advocaten.nl/klachtenregeling/”>Klachtenregeling

Artikel 8 – bewaren dossiers

HSH Advocaten zal dossiers voor de duur van vijf jaren na beëindiging van de opdracht bewaren. Daarna zal het dossier worden vernietigd.