1. Inleiding

Deze verklaring ziet op de verwerking van persoonsgegevens van het kantoor DeHaan Szirmai DeHaan Advocaten. In de werkwijze van ons kantoor staat het belang van de cliënt altijd voorop. In deze verklaring wordt uiteen gezet hoe het kantoor persoonsgegevens verkrijgt, hoe deze gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden dit gebeurt en welke rechten cliënten kunnen uitoefenen op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming[1].

  1. Verkrijging persoonsgegevens

Ons kantoor respecteert de persoonsgegevens van onze cliënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons kantoor wordt verstrekt of anderszins verkregen wordt vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die cliënten ons kantoor in het kader van de behandeling van hun zaak verstrekken, die door derde partijen aan ons kantoor kenbaar zijn gemaakt (waaronder wederpartijen) of via openbare bronnen bekend zijn geworden, worden structureel door ons kantoor verwerkt. Persoonsgegevens van sollicitanten en (potentiële) (student-) stagiaires worden incidenteel door ons kantoor verwerkt.

  1. Doel verwerking persoonsgegevens

Ons kantoor verwerkt persoonsgegevens op grond van toestemming van betrokkene(n), op grond van een wettelijke verplichting, uitvoering van een overeenkomst of een gerechtvaardigd belang. Hieronder vindt u een weergave van persoonsgegevens die ons kantoor verwerkt en met welk doel dat plaatsvindt:

Persoonsgegevens                      Doeleinden

Naam:                                                 Om de juiste aanhef te hanteren in het contact;

Adres:                                                 Om contact op te kunnen nemen;

Geboortedatum:                                Om bv. het dossier op te kunnen vragen bij de rechtbank;

Geboorteplaats/-land:                     Om bv. het dossier op te kunnen vragen bij de IND;

Nationaliteit:                                      Om bv. het dossier op te kunnen vragen bij de IND;

Titel(s):                                               Om de juiste aanhef te kunnen hanteren in het contact;

E-mailadres:                                       Om contact op te kunnen nemen;

(mobiel) Telefoonnummer:             Om contact op te kunnen nemen;

Geslacht:                                             Om de juiste aanhef te kunnen hanteren in het contact;

Justitiële documentatie:                  Om de verdediging in een strafzaak te kunnen voeren;

V-nummer:                                          Om de correspondentie in een vreemdelingen-/asielzaak met de IND en rechtbank goed en vlot te laten verlopen

BSN:                                                     Voor het vragen van bijzondere bijstand bij de gemeente en/of het aanvragen van een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand[2].

In het algemeen verwerkt ons kantoor persoonsgegevens om juridische diensten te kunnen verlenen, waaronder het voeren van (gerechtelijke) procedures, het innen van declaraties, advisering, bemiddeling en verwijzing.

  1. Delen van persoonsgegevens met derden

Ons kantoor deelt persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van ons kantoor, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij, gerechtelijke instanties of andere ketenpartners.

Daarnaast kan ons kantoor persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van ons kantoor uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door ons kantoor ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Voor commerciële doeleinden worden persoonsgegevens in ieder geval niet gedeeld.

  1. Bewaartermijn persoonsgegevens

Ons kantoor bewaart persoonsgegevens van cliënten die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Persoonsgegevens van sollicitanten en (potentiële) (student-)stagiaires worden verwerkt tot het moment dat de sollicitatieprocedure of de (student)stage is geëindigd.

  1. De rechten van personen van wie ons kantoor persoonsgegevens verwerkt

De onder punt 2 genoemde personen hebben te allen tijde het recht om ons kantoor te verzoeken inzage te verlenen in hun persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken en/of hun persoonsgegevens te verkrijgen. Een verzoek tot inzage kan worden gericht aan DeHaan Szirmai DeHaan Advocaten, t.a.v. dhr. A. de Haan, Herenwal 46, 8441 BB Heerenveen, of aan info@hsh-advocaten.nl.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij ons kantoor aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

  1. Privacybeleid

Ons kantoor heeft passende maatregelen genomen om alle persoonsgegevens die worden verwerkt te beschermen tegen verlies of tegen een vorm van onrechtmatige verwerking.

  1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ons kantoor behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

  1. Vragen & contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u zich – zoals eerder in deze verklaring opgemerkt – richten tot DeHaan Szirmai DeHaan Advocaten, t.a.v. dhr. A. de Haan, Herenwal 46, 8441 BB Heerenveen, of aan info@hsh-advocaten.nl.


[1] De AVG/GDPR (EU) 2016/679

[2]https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/wat-is-gesubsidieerde-rechtsbijstand