Asielrecht

Mensen die hun land van herkomst, om wat voor reden ook, hebben moeten ontvluchten, bijvoorbeeld vanwege een onmenselijke behandeling, kunnen in Nederland asiel aanvragen. Zij worden dan toegelaten tot de asielprocedure. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt de asielverzoeken en bepaalt daarmee of asielzoekers in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Wij hebben ruim 20 jaar ervaring in het vreemdelingenrecht (waaronder het asielrecht). Daarnaast zijn wij aangesloten bij de Werkgroep Rechtshulp aan Vreemdelingen (WRV), dus kunnen wij asielzoekers goed bijstaan.

Regulier Vreemdelingenrecht

Het reguliere vreemdelingenrecht ziet op andere verblijfsgronden dan de verblijfsvergunning asiel. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verblijfsvergunningen voor kennismigranten, (reguliere) nareis, gezins- en familieleven (artikel 8 EVRM). Ook in zaken waarin een verblijfsvergunning van een nagereisde partner wordt ingetrokken, of in zaken waarin een vreemdeling niet kan terugkeren naar zijn land van herkomst wegens bijvoorbeeld ziekte (de zogenoemde ‘artikel 64 Vw-situatie’), kunnen wij deze mensen bijstaan op het gebied van het reguliere vreemdelingenrecht.

Strafrecht

Op het gebied van het strafrecht kunnen wij u bijstaan vanaf het moment dat u op het politiebureau voor het eerst verhoord zult gaan worden tot de inhoudelijke behandeling op de zitting van de rechtbank of het gerechtshof. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor rechtsbijstand wanneer bijvoorbeeld uw rijbewijs is ingevorderd, wanneer u het niet eens bent met een strafbeschikking die het Openbaar Ministerie tegen u heeft uitgebracht of wanneer u een voorwaardelijk opgelegde straf alsnog dient te ondergaan.

Personen- en Familierecht

Het personen- en familierecht is erg divers en omvat veel meer dan alleen de echtscheiding zelf. Ook de afwikkeling van de gemeenschap van goederen en/of huwelijkse voorwaarden kan hiertoe gerekend worden. Daarnaast omvat dit rechtsgebied ook zaken waar het gaat om kinder- en partneralimentatie, zaken die kinderen betreffen, zoals het vaststellen van een zorgregeling, gezagskwesties en afstammingszaken. Daarnaast kan ook worden gedacht aan ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. Mr. Szirmai is, als vFAS-specialist, in het gehele Personen- en Familierecht goed thuis. Daarnaast wordt zij regelmatig benoemd tot curator in afstammingszaken, waarin zij de belangen van de minderjarige behartigt.

Psychiatrisch patiëntenrecht

Op grond van de wet bopz kan iemand gedwongen worden opgenomen. Er moet dan wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Er moet sprake zijn van een geestelijke stoornis en een daardoor veroorzaakt gevaar dat niet op een andere manier dan door een gedwongen opname weggenomen kan worden. Als u met een dergelijke situatie te maken krijgt, kunnen wij u daarin goed bijstaan.

Bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt het verkeer tussen burgers en de overheid. Als de overheid een voor u negatieve beslissing neemt, kunt u daartegen in het geweer komen. Wij kunnen u ook in dergelijke procedures bijstaan.

Sociaal zekerheidsrecht

Een uitkering betekent voor degene die het betreft een bestaansgarantie. Als er problemen ontstaan met uw uitkering kunt u zich wenden tot ons kantoor, om u te laten bijstaan in een procedure tegen de uitkeringsinstantie. Middels een bezwaar- en zo nodig een beroepsprocedure kunnen we het besluit van de uitkeringsinstantie samen met u aanvechten.